GEOTON s.r.o.

GEOTON s.r.o.


Vám ponúkajú služby, spoluprácu a:

 

vykonávanie geologicko-prieskumných prác

 

A,  v oblasti hydrogeológie:

1.    vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd pre vodárenské účely, tepelné čerpadlá, a iné s overovaním ich využiteľných zásob a kvality,

2.    skúmanie negatívnych vplyvov na  využívanie a ochranu podzemných vôd

            3. návrh ochranných  pásiem vodárenských zdrojov

            s návrhom hospodárenia na ich území

4. vyhodnotenie hydrodynamických skúšok,

            5. hydrogeologické mapovanie a zostavenie máp,

6.    návrh monitorovacích systémov horninového prostredia, povrchových a podzemných vôd,

 

B,  v oblasti inžinierskej geológie:

1. zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických pomerov územia, pre účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovania stavieb, vrátane stabilizácie zosuvných území, návrh monitorovacích sietí a monitoringu na zosuvných územiach

2. posúdenie základových pomerov všetkých typov stavieb (pozemných, dopravných-líniových, vodohospodárskych, apod.),

3.    inžinierskogeologické mapovanie a zostavenie máp,

4. návrh odvodnenia stavebných jám,

5. výber vhodného umiestnenia skládok odpadov, ako aj návrh a zhodnotenie ich uzavretia, vrátane monitorovania

 

 

C, v oblasti geologického prieskumu životného prostredia:

 

1. zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou

2. identifikácia, prieskum a sanácia environmentálnych záťaží, vrátane analýzy rizika

3. posúdenie možnosti vsakovania vyčistených vôd z ČOV

 do horninového prostredia

zámery a posudzovanie vplyvov na životné prostredie

untitled-1.jpg
.
..